วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระค่าบริการได้โดย
 1. ชำระโดยเช็ค
 2. ชำระเป็นเงินสด
 3. โอนเงินเข้าบัญชี โดยโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM ได้ 24 ชม. ตามที่ท่านสะดวก ดังต่อไปนี้

**เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งมาที่เบอร์ 02-121-6020 และส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่เบอร์ 02-121-6021 หรือส่งมาทางอีเมล์ [email protected]**

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • กรณีที่ท่านทำการขอยกเลิกการใช้บริการล่าม
  • หากลูกค้าท่านใดมีการจองคิวล่ามกับทางเราไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีความต้องการจะยกเลิกการขอใช้บริการ ทางเราจะคิดค่าบริการในการยกเลิกตามเงื่อนไขต่อไปนี้
วันที่ทำการรับเรื่องแจ้งการยกเลิก ค่าบริการ
ล่วงหน้า 12 วันขึ้นไป
ไม่คิดค่าบริการ
ล่วงหน้า 10 วัน
25 %
ล่วงหน้า 7 วัน
30 %
ล่วงหน้า 5 วัน
50 %
ล่วงหน้า 3 วัน
75 %
ล่วงหน้า 1 วัน หรือวันนัดหมาย
100 %

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาการรับเรื่องแจ้งยกเลิกการใช้บริการล่าม ทางเราจะทำการนับเฉพาะวันทำการ
ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 • กรณีที่ท่านทำการขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการใช้บริการล่าม
  • หากลูกค้าท่านใดมีการจองคิวล่ามกับทางเราไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการใช้บริการ ทางเราจะคิดค่าบริการในการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  • ** หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ปฎิบัติงาน ทำให้เราไม่สามารถจัดเตรียมล่ามที่เหมาะสมกับงานของลูกค้าได้ หรือล่ามไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ทางเราจะคิดค่าบริการกรณีเดียวกับการยกเลิกการใช้บริการ
   ** หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ปฎิบัติงานอย่างกะทันหัน ทำให้ล่ามไม่สามารถปฎิบัติงานได้ เราจะทำการยกเลิกงานล่าม และคิดค่าบริการ 50% – 100% จากยอดรวมภาษี