ล่ามแปลภาษาจีน

ปัจจุบันภาษาจีน ถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากภาษาหนึ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ทำให้มีนักธุรกิจชาวจีน
เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกภาษาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงเปิดให้บริการ
จัดส่งล่ามภาษาจีน สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการเจรจาทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมอื่นๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยล่ามที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะช่วย
ให้คุณดำเนินการเจรจาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยทีมงานล่ามแปลภาษาที่ผ่านการคัดเลือก
โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน และมีการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
ตรงต่อเวลา ในราคาที่คุ้มค้าที่สุด

อัตราค่าบริการ

ล่ามแปลภาษา ราคา / ครึ่งวัน ราคา / วัน
ล่ามแปลภาษาจีน ราคาเริ่มต้นที่
4,500 บาท
5,500 บาท

หมายเหตุ : การประเมินค่าบริการ โดยพิจารณาดังนี้
 • ค่าบริการล่ามภาษา : ขึ้นอยู่กับชนิดของภาษา ประเภทของงาน และระยะเวลาการใช้บริการ
 • ค่าที่พัก : ประเมินราคาตามสถานที่นั้นๆ
 • ค่าเดินทาง : ประเมินตามระยะทาง
 • อื่นๆ : พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร เป็นต้น
  (กรณีค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการล่าม ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  ในส่วนนี้เอง หรือต้องการให้ทางเราเป็นผู้รับผิดชอบ ทางเราจะทำการรวมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปกับค่าบริการล่าม)

สิ่งที่ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการล่ามแปลภาษาของเรา

 • เราดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านงานล่ามแปลภาษาจีน และสามารถรองรับงานล่ามแปล
  ภาษาจีนได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น ล่ามกระซิบ ล่ามฉับพลัน ล่ามติดตามตัว ล่ามเฉพาะทาง เป็นต้น
 • ทีมงานล่ามแปลภาษาจีนของเรา มี่ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านงานล่ามมาเป็นเวลานาน ผ่านการคัดเลือกและ
  ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของเราได้
 • บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
 • เราตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ