ให้บริการจัดส่งล่ามแปลภาษา โดยล่ามที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ทางด้านงานล่ามแปลภาษามาเป็นเวลานาน และสามารถรองรับงานล่ามแปลภาษาได้ทุกประเภท อาทิเช่น ล่ามเชิงธุรกิจทั่วไป ล่ามเชิงท่องเที่ยว ล่ามฉับพลัน ล่ามกระซิบ ล่ามเฉพาะทาง เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของเราได้ เพื่อให้การเจรจาทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมอื่นๆ ของลูกค้า ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ภาษาที่รองรับงานล่าม

ล่ามภาษาอังกฤษ , ล่ามภาษาจีน , ล่ามภาษาญี่ปุ่น , ล่ามภาษาเกาหลี , ล่ามภาษาเวียดนาม , ล่ามภาษามาเลย์ , ล่ามภาษาพม่า , ล่ามภาษาลาว , ล่ามภาษาอินโดนีเซีย , ล่ามภาษาฝรั่งเศส , ล่ามภาษารัสเซีย , ล่ามภาษาสเปน , ล่ามภาษาเยอรมัน , ล่ามภาษาอิตาลี , ล่ามภาษาอาหรับ

ประเภทงานล่าม

 • ล่ามฉับพลัน
 • ล่ามติดตามตัว
 • ล่ามกระซิบ
 • ล่ามเชิงท่องเที่ยว หรือ การบันเทิง
 • ล่ามเฉพาะทาง อาทิเช่น การทูต, กฎหมาย, การแพทย์ เป็นต้น
 • ล่ามเชิงธุรกิจทั่วไป อาทิเช่น การนำเสนอสินค้า การเจรจาธุรกิจ การประชุมสัมมนา ฯลฯ
 • ล่ามประเภทอื่นๆ

ระยะเวลาและการทำงานของล่ามแปลภาษา

 • ระยะเวลาการทำงานครึ่งวัน คือ เวลาเริ่มงานจนถึงเวลาเลิกงาน โดยรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการทำงานเต็มวัน คือ เวลาเริ่มงานจนถึงเวลาเลิกงาน โดยรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง
 • กรณีที่ท่านต้องการล่ามเดินทางไปต่างจังหวัด ทางเราจะนับชั่วโมงการเริ่มเดินทางไปของล่ามรวมเป็นชั่วโมงการทำงานด้วย ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หรือจัดเตรียมเรื่องการเดินทางและที่พักสำหรับล่ามด้วย

วิธีการใช้บริการ

 • ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานกับทางเจ้าหน้าที่ เช่น ภาษาที่ใช้ วัน เวลา สถานที่ รูปแบบล่ามที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของงาน เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินราคา และแจ้งรายละเอียดต่างๆ ส่งให้ลูกค้าทางแฟกซ์หรืออีเมลล์
 • เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการและทำการชำระค่าบริการเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานไปยังล่ามที่เหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้า
 • กรณีที่มีเอกสารประกอบการทำงาน ลูกค้าต้ิองส่งเอกสารมาให้กับทางเรา เพื่อให้ล่ามทำการศึกษารายละเอียดและเตรียมตัว
  ล่วงหน้า เพื่อให้งานของลูกค้าออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ล่ามทำการปฎิบัติงานตามกำหนดการของลูกค้า
 • ประเมินการทำงานของล่าม โดยสอบถามจากความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ